Feb 152013
 
Control ultrasonicAprecierea calităţii îmbinărilor sudate cap la cap şi în colţ, la realizarea corpurilor de nave se face prin examinări nedistructive şi distructive în conformitate cu Regulile organismelor de inspecţie abilitate pentru fiecare contract în parte (RNR, Germanischer Loyd, Bureau Veritas etc.).

Aceste organisme prevăd, în esenţă următoarele:

- examinări nedistructive ale sudurilor;

- examinări distructive ale îmbinărilor sudate.

Metodele de control şi frecvenţa examinărilor nedistructive cât şi condiţiile tehnice de realizare sunt prevăzute în proiectele tehnice ale navelor, întocmite în conformitate cu prevederile Registrului Naval sub jurisdicţia căruia se efectuează supravegherea.

În cazul R.N.R. controlul nedistructiv al îmbinărilor sudate se pot efectua prin următoarele metode:

 - examinare vizuală,

- examinare cu lichide penetrante,

 - examinare cu pulberi magnetice,

 - examinare cu ultrasunete,

 - examinare cu radiaţii penetrante.

Personalul operator va avea o calificare corespunzătoare, recunoscută printr-o certificare conform SR EN 473-1994 (cel puţin nivel II) sau alta recunoscută de RNR. Operatorii pentru examinările nedistructive trebuie să demonstreze capacitatea de control la nivelul procedurilor de control elaborate.

Examinarea vizuală se efectuează în condiţiile iluminării suprafeţelor de examinat cu surse care să asigure minim 500 Lx, iar accesul să fie suficient pentru amplasarea ochiului la cel puţin 600 mm de suprafaţa de examinat şi la un unghi mai mare de 30° C.

La pregătirea îmbinării se verifică:

 - forma şi dimensiunile rostului să corespundă procedurii de sudare calificate.

 - starea de curăţenie a rostului şi a zonelor adiacente,

 - sudurile de prindere provizorie.

În timpul sudării se verifică:

 - curăţirea zgurii după fiecare trecere;

 - existenţa unor imperfecţiuni vizibile (porozităţi, fisuri). În cazul în care se observă imperfecţiuni se opreşte sudarea şi se efectuează remedierea înainte de execuţia următoarei treceri;

 - forma racordării dintre treceri şi între sudură şi metalul de bază.

Sudura terminată va fi examinată pentru a se evalua dacă corespunde condiţiilor din documentaţia de execuţie. Astfel se verifică:

 - dacă sudura a fost curăţată de zgură,

 - dacă sunt urme de lovituri,

 - profilul sudurii (supraînălţare, lăţime) corespunde dimensional cu specificaţia procedurii de sudare calificată.

 - suprafaţa sudurii este regulată, forma şi solzii prezintă un aspect vizual uniform şi satisfăcător,

 - lăţimea sudurii este uniformă pe toată circumferinţa,

 - pe toată circumferinţa umplerea rostului este completă,

 - existenţa de imperfecţiuni la suprafaţa sudurii (fisuri, porozităţi, crestături marginale etc)

La examinarea vizuală nu sunt acceptate următoarele imperfecţiuni:

 - fisuri, indiferent de lungime sau natură,

 - supratopire,

 - îngroşare excesivă,

 - lipsă de topire,

 - pori de suprafaţă individuali, dacă dimensiunea unui por individual depăşeşte 3 mm, sau dacă dimensiunea unui por individual depăşeşte 25% din grosimea nominală cea mai mică a peretelui îmbinat.

 - crestături care depăşesc 1,5 mm în adâncime sau 10 % din grosimea peretelui ţevii.

Examinarea vizuală se execută de către personal calificat în acest sens. După examinarea fiecărei îmbinări sudate realizate se va întocmi un raport care va conţine următoarele elemente:

 - numele producătorului,

 - numele organismului de examinare,

 - elementele de identificare ale sudurii(de exemplu numărul sudurii, poansonul sudorilor),

 - material de bază,

 - tipul îmbinării,

 - dimensiunile conductei,

 - procedee de sudare,

 - criterii de acceptare,

 - imperfecţiunile ce depăşesc criteriile de admisibilitate şi amplasarea lor,

 - accesoriile utilizate la examinare,

 - rezultatele examinărilor,

 - numele examinatorului şi data examinării.

Îmbinările sudate examinate şi evaluate ca nesatisfăcătoare vor fi marcate, ele urmând a fi reparate.

Examinarea cu lichide penetrante, ultrasunete sau radiaţii penetrante. Examinarea se efectuează de către personal calificat în acest sens conform prevederilor SR EN 473-1994 sau altă normă recunoscută de Registrul Naval de Supraveghere. Criteriile de acceptare sunt cele menţionate în documentaţia de execuţie şi/sau cele din prevederile Registrului Naval de Supraveghere.

Numărul de radiografii sau de segmente controlate ultrasonic la îmbinările sudate ale elementelor constructive ale corpului navei se calculează cu formula:

formulaunde: n – numărul segmentelor controlate; L – lungimea totală a îmbinărilor sudate [m]; 0.5 – lungimea segmentului controlat [m]; h – raportul procentual între lungimea controlată şi lungimea totală a îmbinărilor sudate (se adoptă conform prevederilor RNR, de exemplu între 2000-8000 m: h=1, iar între 30000-80000 m: h=0.5).

Şantierul naval este obligat prin Reguli ca pe baza controalelor efectuate să determine cel puţin o dată la 6 luni procentul defectelor neadmisibile detectate în îmbinările sudate şi să-l comunice RNR sau Registrului Naval ce efectuează supravegherea. Acest procent se determină cu relaţia:

Clipboard01   unde: K – procentajul defectelor neadmisibile din îmbinările sudate; l – lungimea totală a segmentelor controlate şi găsite cu defecte neadmisibile [m]; L – lungimea totală a tuturor segmentelor controlate [m].

Dacă procentul K va fi peste 5 % Registrul de supraveghere este în drept să pretindă majorarea numărului de segmente controlate cu 10 % pentru fiecare procent peste cele 5 %.

Reducerea numărului de segmente controlate poate avea loc atunci când nivelul calitativ al lucrărilor de sudare va fi găsit corespunzător de către Registrul de supraveghere.

Criteriile de acceptare pentru îmbinările sudate sunt cele menţionate în documentaţia de execuţie şi/sau cele din SR EN 288-9, şi redate mai jos în tabelul următor.

Nr. crt. Denumire imperfecţiune

Referinţă EN ISO
6520-1: 1998

Limite pentru imperfecţiuni
1 Fisuri 100 Nu se admit.
2 PorPorozitate

Sufluri aliniate

Sulfură vermiculară

Por de suprafaţă

20112012

2014

2016

2017

Nu se admit pori individuali sau porozitate în una din următoarele condiţii:a)dimensiunea unui por individual depăşeşte 3 mm,

b) dimensiunea unui por individual depăşeşte 25 % din grosimea nominală cea mai mică a peretelui îmbinat,

c) aria totală, proiectată radial pe sudură depăşeşte 2 % din suprafaţa sudurii, proiectată pe radiografie, constând în lungimea sudurii afectate de porozitate, cu o lungime minimă de 150 mm, înmulţită cu lăţimea maximă a sudurii.

3 Cuib de sufluri 2013 - Cuibul de sufluri care apare în oricare rând, cu excepţia ultimului rând, trebuie să satisfacă condiţia pentru pori individuali.- Cuibul de sufluri care apare în ultimul rând nu se admite în una din următoarele condiţii:

a) diametrul cuibului depăşeşte 13 mm,

b) lungimea cuibului pe 300 mm de sudură continuă, depăşeşte 13 mm,

c) un por individual într-un cuib depăşeşte dimensiunea de 2 mm.

4 Suflură alungită 2015 Nu se admite la rădăcină, în una din următoarele condiţii:a) lungimea unei indicaţii individuale depăşeşte 50 mm,

b) lungimea totală a suflurilor alungite pe 300 mm de sudură continuă depăşeşte 50 mm,

c) lungimea totală a suflurilor alungite depăşeşte 15 % din lungimea sudurii.

5 Retasură de crater 2024 Nu se admite când lungimea maximă depăşeşte cea mai mică dintre următoarele două valori: 2 mm sau 30 %, din grosimea peretelui.
6 Incluziune de zgură- aliniată

- izolată

3013011

3012

Nu se admite în una din următoarele condiţii:a) lungimea unei incluziuni de zgură depăşeşte 50 mm,

b) lungimea totală a incluziunilor de zgură aliniate, pe o sudură continuă de 300 mm, depăşeşte 50 mm,

c) lăţimea unei incluziuni de zgură depăşeşte 1,6 mm,

d) lungimea totală a incluziunilor de zgură izolate, pe o sudură continuă de 300 mm, depăşeşte 50 mm,

e) lăţimea unei incluziuni izolate depăşeşte cea mai mică dintre următoarele două valori: 3 mm sau 50 % din grosimea peretelui,

f) mai mult de patru incluziuni de zgură izolate cu lăţimea maximă de 3 mm sunt prezente pe orice lungime de sudură continuă de 300 mm,

g) lungimea totală a incluziunilor de zgură aliniate şi izolate depăşeşte 15 % din lungimea sudurii.

7 Incluziune metalică- wolfram

- cupru

3043041

3042

Nu se admit în una din următoarele condiţii:a) dimensiunea unei incluziuni de wolfram depăşeşte cea mai mică dintre următoarele două valori: 2 mm sau 30 % din grosimea peretelui,

b) lungimea totală a incluziunilor de wolfram sau de cupru depăşeşte 12 mm pe orice lungime continuă de sudură de 300 mm, sau sunt prezente mai mult de patru incluziuni.

8 Lipsă de topire- lipsă de topire a marginilor de sudat

- lipsă de topire între rânduri

- lipsă de topire la rădăcina sudurii

4014011

4012

4013

Nu se admite în una din următoarele condiţii:a) lungimea unei indicaţii individuale depăşeşte 50 mm,

b) lungimea totală a indicaţiilor pe orice lungime continuă de sudură de 300 mm depăşeşte 50 mm,

c) lungimea totală a indicaţiilor depăşeşte 15 % din lungimea sudurii.

Nu se admite, pentru suduri pe o parte, în una din următoarele condiţii:

a) lungimea unei indicaţii individuale depăşeşte 25 mm,

b) lungimea totală a indicaţiilor, pe orice lungime continuă de sudură de 300 mm, depăşeşte 25 mm,

c) lungimea totală a indicaţiilor depăşeşte 8 % din lungimea sudurii, pe orice sudură mai scurtă de 300 mm.

9 Lipsă de pătrundere (pătrundere incompletă) 402 Nu se acceptă în una din următoarele condiţii:a) lungimea unei indicaţii individuale de pătrundere incompletă depăşeşte 25 mm,

b) lungimea totală a indicaţiilor de pătrundere incompletă, pe orice lungime continuă de sudură de 300 mm, depăşeşte 25 mm,

c) lungimea totală a indicaţiilor de pătrundere incompletă depăşeşte 8 % din lungimea sudurii, pe orice sudură mai scurtă de 300 mm,

d) pătrundere incompletă la suduri pe ambele părţi care depăşeşte 50 mm în lungime, pe orice lungime continuă de sudură de 300 mm, sau 15 % din lungimea sudurii.

10 Crestătură continuă.Crestătură intermitentă.

Crestătură la rădăcină.

50115012

5013

Nu se admit în una din următaorele condiţii:a) lungimea totală a crestăturii, exterioare şi interioare, pe orice lungime continuă de sudură de 300 mm, depăşeşte 50 mm,

b) lungimea totală a crestăturii, exetrioare şi interioare, depăşeşte 15 % din lungimea sudurii. Crestăturile nu trebuie să depăşească cea mai mică dintre următoarele două valori: 1,5 mm în adâncime sau 10 % din grosimea peretelui ţevii.

11 Îngroşare excesivă.Exces de pătrundere. 502504 Supraînălţările exterioare şi interioare trebuie să nu depăşească o înălţime de 3 mm.
12 Nealiniere axială. 507 Nealiniere maximă exterioară permisă:- pentru t £ 10 mm : 0,3 t,

- pentru 10 mm < t £ 20 mm : 3 mm,

- pentru t > 20 mm: 0,125 t.

Nealiniere maximă interioară permisă:

- 1 mm pe întreaga circumferinţă,

- 2 mm pe o lungime D,

- 2,5 mm pe o lungime 1/3 D, unde este diamterul exterior.

13 Supratopire în poziţie orizontală (PA) sau peste cap (PE) 5092 Nu se acceptă.
14 Străpungere 510 Nu se acceptă în oricare din următoarele condiţii:a) dimensiunea maximă depăşeşte 6 mm şi densitatea străpungerii pe imaginea radiografică o depăşeşte pe cea a celui mai subţire metal de bază alăturat,

b) dimnesiunea maximă depăşeşte cea mai mică dintre grosimile nominale ale pereţilor sudaţi şi densitatea străpungerii pe imaginea radiografică o depăşeşte pe cea a celui mai subţire metal de bază alăturat,

c) există mai multe străpungeri indiferent de mărime, iar densitatea lor pe imaginea radiografică este mai mare decât imaginea radiografică a celui mai subţire metal de bază alăturat.

15 Subţiere 511 Nu se admite.
16 Retasură la rădăcină 515 Retasura la rădăcină până la 25 % din lungimea totală a sudurii se admite cu condiţia ca densitatea imaginii radiografice a retasurii la rădăcină să nu o depăşească pe cea a celui mai subţire metal de bază alăturat. Pentru zonele unde densitatea imaginii radiografice a celui mai subţire metal de bază alăturat este depăşită, se aplică condiţiile pentru străpungere (510).
17 Acumulare de imperfecţiuni Orice acumulare de imperfecţiuni nu se admite în următoarele condiţii: a) lungimea totală a indicaţiilor pe orice lungime de sudură continuă de 300 mm, depăşeşte 50 mm; b) lungimea totală a indicaţiilor depăşeşte 15 % din lungimea sudurii.

După efectuarea examinărilor se vor întocmi rapoarte de examinare care vor conţine aceleaşi elemente ca şi cele pentru examinare vizuală, completate cu date privind aparatura de control utilizată, respectiv parametrii de control utilizaţi.

Porţiunile de îmbinări sudate în care se vor detecta defecte neadmisibile se vor remedia prin sudare. Porţiunile remediate vor fi supuse unui control ulterior iar rezultatele prezentate inspectorului de supraveghere.

*Toate articolele de la sectiunea Ingineria Sudarii sunt utile in promovarea examenului IWE/IWI            ISIM Timisoara

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>