Feb 252013
 
Imperfecţiunile îmbinărilor sudate prin topire

Grupa nr.1 : Fisuri
100    - Fisură
1001 Microfisură – Fisura vizibilă numai la microscop
101    Fisură longitudinală – Fisură a cărei direcţie este aproximativ paralelă cu axa sudurii (fig. 7). Aceasta se poate situa după caz: 1011 în sudură; 1012 în zona de trecere; 1013 în zona influenţată termic; 1014 în metalul de bază.
102    Fisură transversală – Fisură a cărei direcţie principală este aproximativ perpendi-culară pe axa sudurii. Aceasta se poate situa după caz: 1021 în sudură; 1022 în zona influenţată termic; 1023 în metalul de bază.
103    Fisuri radiale – Grup de fisuri radiale în acelaşi punct. Acestea se pot situa după caz: 1031 în sudură; 1033 în zona influenţată termic; 1034 în metalul de bază.
NOTA – acest tip de fisuri de mici dimensiuni sunt denumite fisuri în stea.
104    Fisură în crater – Fisură situată într-un crater de sfârşit de sudură şi care poate fi: 1045 longitudinală; 1046 transversală; 1047 în stea.
105    Reţea de fisuri marmorate – Ansamblu de fisuri grupate, cu orientare oarecare. 1051 în sudură; 1053 în zona influenţată termic; 1054 în metalul de bază.
106    Fisuri ramificate – Ansamblu de fisuri legate între ele, cu originea într-o fisură comună şi care sunt distincte de o reţea de fisuri marmorate (105) şi de fisurile radiale (103). Acestea se pot situa după caz: 1061 în sudură; 1063 în zona influenţată termic; 1064 în metalul de bază.

Grupa nr. 2 – Cavităţi:
200    Cavitate
201    Suflură – Cavitate formată de gaz(e) incorporat(e) în sudură.
2011    Por – Sinonim Suflură sferoidală – Suflură de formă practic sferică.
2012    Porozitate – Sufluri sferoidale uniform distribuite Pori uniform distribuiţi în sudură. A se diferenţia de suflurile aliniate (2014) şi cuiburi de sufluri (2013).
2013 Cuib de sufluri – Sinonim Sufluri grupate Grup de sufluri repartizate sub formă oarecare.2014    Sufluri aliniate – Sufluri distribuite în lungul unei drepte paralele cu axa sudurii.
2015    Suflură alungită – Suflură nesferoidală apreciabilă, a cărei dimensiune principal este aproximativ paralelă cu axa sudurii.
2016    Suflură vermiculară – Sinonim Suflură tubulară, Suflură în formă de galerie de vierme, în sudură, ca rezultat al degajării gazelor. Forma şi poziţia acestor sufluri sunt determinate de modul de solidificare şi de originea gazelor. Suflurile sunt în general grupate şi dispuse în formă de schelet de peşte. Unele sufluri vermiculare pot ieşi la suprafaţa sudurii.
2017    Por de suprafaţă – Suflură care iese la suprafaţa sudurii.
202    Retasură – Cavitate datorată contracţiei metalului în timpul solidificării.
2021 Retasură interdendritică – Retasură de formă alungită care se produce între dendrite în decursul răcirii şi în care se poate afla inclus gaz. O astfel de imperfecţiune este în general perpendiculară pe suprafaţa exterioară a sudurii.
2024    Retasură de crater – Retasură la sfârşitul unei treceri, neeliminată înainte sau în timpul executării trecerii următoare.
2025    Retasură de crater deschisă – Retasură de crater deschisă, care reduce secţiunea transversală a sudurii.
203    Microretasură – Microretasură vizibilă numai la microscop
2031    Microretasură interdendritică – Microretasură de formă alungită, care se formează între dendrite pe parcursul răcirii, urmând limita de grăunte.
2032    Microretasură transgranulară – Microretasură de formă alungită care se formează la intersecţia grăunţilor, pe parcursul solidificării.

Grupa nr. 3 – Incluziuni solide:
300    Incluziune solidă – Corp solid încorporat în sudură.
301    Incluziune de zgură – Reziduu de zgură inclus în sudură. În funcţie de repartizare, se pot întâlni incluz. de zgură: 3011 aliniate; 3012 izolate; 3013 împrăştiate; 3014 în cuib.
302    Incluziune de flux – Flux inclus în sudură. După caz, pot fi incluziuni: 3021 aliniate (sau în şiruri); 3022 izolate; 3023 împrăştiate; 3024 în cuib.
303    Incluziune de oxid – Oxid metalic inclus în sudură în cursul solidificării. Astfel de incluziuni pot fi: 3031 aliniate; 3032 izolate; 3033 împraştiate; 3034 în cuib.
3035 Peliculă de oxid – Peliculă de oxizi metalici, formată în anumite cazuri şi în special în cel al aliajelor de aluminiu, ca urmare acţiunii combinate a unei protecţii neadecvate şi a turbulenţei băii se sudare.
304    Incluziune metalică – Peliculă de metal străin inclusă în sudură. Incluziunea poate fi de: 3041 wolfram; 3042 cupru; 3043 alt metal.

Grupa nr. 4 – Lipsă de topire şi de pătrundere
400 Lipsă de topire şi de pătrundere.
401    Lipsă de topire (topire incompletă) – Lipsa legăturii între metalul depus şi metalul de bază sau între două straturi succesive de metal depus. Se disting: 4011 lipsă de topire a marginilor de sudat; 1042 lipsă de topire între rânduri; 4013 lipsă de topire la rădăcina sudurii.
402    Lipsă de pătrundere (pătrundere incompletă) -Diferenţa dintre pătrunderea reală şi pătrunderea nominală.4021 Pătr. incompletă la rădăcină. Una sau ambele margini ale rădăcinii nu sunt topite. 403 Imperfecţiune sub formă de dinţi de ferăstrău – Pătrundere foarte neregulată, întâlnită la sudarea cu fascicul de electroni sau cu laser, care formează o sudură cu aspect de dinţi de ferăstrău. Poate include cavităţi, fisuri, retasuri etc.

Grupa nr. 5 – Imperfecţiuni ale formei şi imperfecţiuni dimensionale
500    Formă defectoasă – Formă imperfectă a suprafeţelor exterioare ale sudurii sau geometrie defectuoasă a îmbinării.
501    Crestătură – Adâncitură neregulată la nivelul liniei de racordare a sudurii, situat fie în metalul de bază, fie în metalul topit depus în prealabil5011    Crestătură continuă – Crestătură de lungime importantă, fără întrerupere.
5012    Crestătură intermitentă – Crestătură de lungime redusă care apare cu intermitenţă în lungul sudurii.
5013    Crestătură la rădăcină – Crestătură vizibilă pe fiecare faţă a trecerii de la rădăcină.
5014    Crestătură între rânduri – Crestătură pe direcţia longit. a sudurii, între rânduri.
5015    Crestătură locală intermitentă – Crestătură de lungime redusă, amplasată neregulat, pe lungimea sau pe suprafaţa rândurilor sudurii.
502    Îngroşare excesivă – Exces al grosimii mater. depus la suprafaţa unei suduri cap la cap.
503    Convexitate excesivă – Exces al grosimii metalului depus la suprafaţa unei suduri în colţ.
504    Exces de pătrundere – Exces de metal care produce o protuberanţă la rădăcina unei suduri. Acesta poate fi: 5041 exces de pătrundere local; 5042 exces de pătrundere continuu;
5043 pătrundere totală.
505    Defect de racordare – Unghi (a) prea mare între planul tangent la suprafaţa metalului de bază şi planul tangent la suprafaţa sudurii, care trece prin linia de racordare.
506    Scurgere de metal – Exces de metal depus care acoperă suprafaţa metalului de bază, fără legătură intimă cu acesta. Acesta poate fi: 5061 Scurgere de metal la ultima trecere – Scurgere de metal la ultima trecere; 5062 Scurgere de metal la rădăcină – Scurgere de metal la trecerea de la rădăcină.
507    Nealiniere axială – Nealiniere între două piese sudate astfel încât, deşi suprafeţele exterioare ale acestora sunt paralele, nu sunt la nivelul cerut. Aceasta poate fi: 5071 Nealiniere axială între table -Piesele sudate sunt table. 5072 Nealiniere axială între ţevi – Piesele sudate sunt ţevi.
508    Nealiniere unghiulară – Nealiniere între două piese sudate astfel încât, suprafeţele exterioare nu sunt paralele (sau la unghiul prescris).
509    Supratopire – Scurgere a metalului depus datorată unei topiri excesive, conducând (prin efect gravitaţional) la un exces şi/sau o lipsă de metal. După caz, se pot distinge: 5091 supratopire în poziţie orizontală cu perete vertical; 5092 supratopire în poziţie orizontală sau peste cap; 5093 supratopirea la o sudură în colţ; 5094 supratopirea muchiei.
510    Străpungere – Căderea băii topite care conduce la perforarea sudurii.
511    Subţiere – Insuficienţă locală sau continuă de metal depus, conducând la un profil al sudurii redus în raport cu profilul corect.
512    Asimetrie excesivă a sudurii în colţ
513    Lăţime neregulată – Variaţie excesivă a lăţimii sudurii.
514    Suprafaţă neregulată – Neregularitate excesivă a suprafeţei.
515    Retasură la rădăcină – Adâncitură la rădăcina unei suduri cap la cap datorată contracţiei metalului topit. (A se vedea şi 5013).
516    Porozitate la rădăcină – Formaţiune spongioasă la rădăcina sudurii provocată de fierberea metalului topit în momentul solidificării acestuia.
517 Reluare defectuoasă – Neregularitate locală de suprafaţă la reluarea sudării. Aceasta poate să se găsească: 5171 în rândul final; 5172 în rândul de la rădăcină.
520    Deformare excesivă – Abatere dimensională din cauza retasurii şi deformării sudurii.
521    Dimensiuni incorecte ale sudurii – Abatere de la dimensiunile prescrise pentru sudură.
5211 Grosime excesivă a sudurii – Grosimea sudurii este prea mare; 5212 Lăţime excesivă a sudurii -Lăţimea sudurii este prea mare; 5213 Grosime insuficientă a sudurii în colţ – Grosimea sudurii în colţ este mai mică decât cea cerută. 5214 Grosime excesivă a sudurii în colţ – Grosimea sudurii în colţ este mai mare decât cea cerută.

Grupa nr. 6 – Alte imperfecţiuni
600    Alte imperfecţiuni – Imperfecţiuni care nu se încadrează în grupele 1…5.
601    Arsură – Deteriorare locală şi superficială a metalului de bază, ca rezultat al amorsării unui arc electric în vecinătatea sudurii.
602    Strop – Strop de metal topit proiectat în timpul sudării şi care aderă la metalul de bază sau pe sudura deja solidificată.
6021 Strop de wolfram – Particulă de wolfram care provine de la electrod, proiectată în timpul sudării pe metalul de bază sau pe sudura deja solidificată.
603    Ruptură locală – Deteriorare locală şi superficială a metalului de bază produsă ca urmare a îndepărtării pieselor auxiliare sudate.
604    Urmă de polizare – Deteriorare locală produsă de polizare.
605    Urmă de dăltuire – Deteriorare locală cauzată de acţiunea unei dălţi sau a unei alte scule.
606    Polizare excesivă – Reducerea grosimii datorate unei polizări excesive.
607    Imperfecţiune a sudurii de prindere – Imperfecţiune din cauza unei suduri de prindere incorecte, de exemplu: 6071 sudura de prindere este întreruptă sau nu a pătruns; 6072 s-a sudat peste o sudură de prindere defectuoasă.
608    Nealiniere între treceri opuse – Abatere între liniile mediane ale două treceri executate din părţi opuse ale îmbinării.
610 Culoare de revenire (peliculă de oxid vizibilă) – Oxidare redusă a suprafeţei în zona de sudare, de exemplu la oţelurile inoxidabile.
613    Suprafaţă arsă – Oxidarea puternică a suprafeţei în zona de sudare.
614    Reziduu de flux – Îndepărtarea insuficientă a reziduurilor de flux de pe suprafaţă.
615    Reziduu de zgură – Îndepărtarea insuficientă a reziduurilor de zgură de pe suprafaţă.
617    Deschidere incorectă a rostului unei suduri în colţ – Distanţă excesivă sau insuficientă între piesele care se sudează.
618    Umflare – Imperfecţiune datorată unei arderi a îmbinării sudate din aliaje uşoare, ca rezultat al menţinerii prelungite în intervalul de solidificare.

Îmbinarea materialelor prin presiune

Imperfecţiunile îmbinărilor sudate prin presiune sunt asemănătoare celor ale îmbinărilor sudate prin topire, cu unele excepţii.
La sudarea prin presiune, defectele de pregătire şi asamblare pot fi: abateri de la coaxialitatea pieselor pentru sudarea cap la cap; impuritati pe suprafetele supuse îmbinării; suprapuneri necoresp. sau ondulaţii ale tablelor la sudarea prin puncte şi în linie; reliefuri necoresp., mai mari sau mai mici, la sudarea prin puncte sau în linie.

 

*Toate articolele de la sectiunea Ingineria Sudarii sunt utile in promovarea examenului IWE/IWI            ISIM Timisoara

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>