Iul 262013
 

SR EN ISO 3834-1:2006

Cuprins

Preambul
Introducere
1    Domeniu de aplicare.
2    Referinţe normative.
3    Termeni şi definiţii
4    Descriere generală a ISO 3834
5    Selectarea cerinţelor de calitate
6    Elemente de luat în considerare pentru un sistem de management al calităţii care completează ISO 3834

Anexa A (informativă) Criterii care asigură selectarea adecvată a ISO 3834-2, ISO 3834-3 sau ISO 3834-4

Bibliografie.

Preambul

Acest document (EN ISO 3834-1:2005) a fost elaborat de comitelui tehnic ISO/TC 44 „Sudare şi procedee conexe” in colaborare cu comitetul tehnic CEN/TC 121 „Sudare” al cărui secretariat este deţinut de DIN.

Acest standard european trebuie să primească statutul de standard naţional fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel târziu până în iunie 2006, iar toate standardele naţionale contradictorii trebuie anulate cel târziu până în iunie 2006.

Acest document înlocuieşte EN 729-1:1994.

Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC, organismele de standardizare naţionale din următoarele ţări sunt obligate să pună în aplicare acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania , Suedia şi Ungaria.

Declaraţie de ratificare

Textul standardului internaţional ISO 3834-1:2005 a fost aprobat de CEN ca EN ISO 3834-1:2005 fără nici o modificare.

Introducere

Procedeele de sudare prin topire sunt larg utilizate pentru fabricaţia a numeroase produse. în unele societăţi ele reprezintă un punct cheie al producţiei. Produsele pot varia de la simplu la complex. Exemplele includ recipientele sub presiune, construcţii civile şi agricole, maşini de ridicat, poduri, vehicule de transport şi alte produse.

Aceste procedee exercită o profundă influenţă asupra costului de producţie şi a calităţii produsului. Prin urmare este important a se asigura că aceste procedee sunt utilizate cât mai eficace şi câ un control adecvat este efectuat asupra tuturor fazelor operaţiei.

Este de accentuat că ISO 3834 nu este un standard de sistem de management al calităţii care să înlocuiască ISO 9001:2000. Totuşi el poate reprezenta un instrument util când ISO 9001:2000 este aplicat de producători.

Specificarea cerinţelor de calitate pentru procedeele de sudare este importantă deoarece calitatea acestor procedee nu poate fi uşor verificată. Din această cauză ele sunt considerate procedee speciale, aşa cum este menţionat în ISO 9000: 2000.

Calitatea nu poate fi inspectată într-un produs, ea se realizează în fabricaţie. Chiar şi examinările nedistructive cele mai complete şi sofisticate nu pot îmbunătăţi calitatea unui produs.

Pentru ca produsele să nu aibă probleme serioase în fabricaţie şi în exploatare este necesară prevederea de controale, începând din faza de proiectare, trecând prin alegerea materialelor, apoi în fabricaţie şi în inspecţiile ulterioare. De exemplu, o concepţie greşită poate crea dificultăţi serioase şi costisitoare în atelier, pe şantier sau în exploatare. O alegere incorectă a materialelor poate crea probleme, cum ar fi fisurarea îmbinărilor sudate.

Pentru a asigura o fabricaţie sănătoasă şi eficace, managementul trebuie să înţeleagă şi să evalueze sursele dificultăţilor potenţiale şi să implementeze proceduri adecvate pentru controlul lor.

ISO 3834 identifică măsurile care pot fi aplicate în diferite situaţii. în mod tipic acestea pot fi aplicate în următoarele circumstanţe:

în situaţii contractuale: specificarea cerinţelor de calitate la sudare;

de către producători: stabilirea şi menţinerea cerinţelor de calitate la sudare;

de către comitetele de redactare a codurilor de fabricaţie şi standardelor de aplicaţie: specificarea cerinţelor de calitate la sudare;

de către organizaţiile care evaluează nivelul de calitate la sudare, de exemplu terţe părţi, clienţi sau producători.

ISO 3834 poate fi utilizat de organizaţii interne sau externe, incluzând organisme de certificare, pentru a evalua abilitatea producătorului de a satisface cerinţele clientului, cerinţele de reglementare sau propriile cerinţe.

1 Domeniu de aplicare

Această parte a ISO 3834 prezintă o descriere generală a ISO 3834 şi criteriile luate în considerare pentru selectarea unui nivel adecvat al cerinţelor de calitate ia sudarea prin topire a materiaieior metalice, din trei niveluri specificate în ISO 3834-2 [3), ISO 3834-3 w şi ISO 3834-4 t5]. Aceasta se aplică fabricaţiei atât în atelier cât şi pe şantierele de montaj.

NOTA 1 – ISO 3834-2, ISO 3834-3 şi ISO 3834-4 prezintă un set complet de cerinţe de calitate pentru controlul proceselor privind toate procedeele de sudare prin topire (pentru fiecare procedeu separat sau în combinaţii specificate). ISO 3834-5 specifică documentele cu care este necesară conformarea pentru a se declara conformitatea cu cerinţele de calitate din ISO 3834-2, ISO 3834-3 sau ISO 3834-4.

Această parte a ISO 3834 nu specifică cerinţele pentru un sistem de management ai calităţii complet. Cu toate acestea, articolul 6 identifică elementele unui sistem de management al calităţii, a căror luare în considerare completează ISO 3834.

NOTA 2 – ISO 3834-2, ISO 3834-3 şi ISO 3834-4 pot fi utilizate în mod autonom de un producător sau în coroborare cu ISO 9001: 2000

2 Referinţe normative
Următoarele documente de referinţă sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru referinţele datate se aplică numai ediţia citată. Pentru referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a documentului (inclusiv eventualele amendamente)

ISO 9000:2000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.

3 Termeni şi definiţii

Pentru scopurile acestui document se aplică termenii şi definiţiile din ISO 9000: 2000 şi următoarele:

3.1specificaţie de proiectare
cerinţele pentru produse specificate de clienţi, de un organism care anticipează cerinţele clienţilor, sau de o reglementare.

NOTĂ – Cerinţele pentru produse şi, în unele cazuri, procedeele asociate pot fi conţinute, de exemplu, în specificaţii tehnice, standarde de produs, standarde de proces, acorduri contractuale şi cerinţe de reglementare.

3.2persoană calificată
persoană a cărei competenţă şi ale cărei cunoştinţe au fost obţinute prin educaţie, prin instruire şi/sau prin experienţă practică relevantă.

NOTĂ – Pentru demonstrarea nivelului de competenţă şi de cunoştinţe poate fi cerută o încercare de calificare.

3.3construcţie
produs, structură sau orice alt element sudat

3.4producător
persoană sau organizaţie responsabilă pentru producţia prin sudare

3.5subcontractant
furnizor de produse, servicii şi/sau activităţi pentru producător, într-o relaţie contractuală.

3.6operator sudor
persoană care utilizează procedee de sudare prin topire complet mecanizate sau automatizate

4 Descriere generală a ISO 3834

ISO 3834 specifică cerinţe de calitate adecvate procedeelor de sudare prin topire a materialelor metalice. Cerinţele conţinute în acest standard internaţional pot fi, de asemenea, adoptate şi pentru alte procedee de sudare. Aceste cerinţe se referă numai la acele aspecte ale calităţii produselor care pot fi influenţate de sudarea prin topire, fără a fi atribuite unei grupe de produse specifice.

ISO 3834 furnizează astfel o metodă care permite demonstrarea capabilităţii producătorului de a produce produse cu o calitate specificată. Acest standard a fost elaborat astfel încât:

a)    să fie independent de tipul construcţiei fabricate;

b)    să definească cerinţele de calitate pentru sudarea în atelier şi/sau pe şantier;

c)    să furnizeze îndrumări pentru descrierea capacităţii producătorului de a produce construcţii care să îndeplinească cerinţele specificate;

d)    să furnizeze o bază pentru evaluarea capabilităţii producătorului în domeniul sudării.

ISO 3834 este adecvat atunci când demonstrarea capabilităţii producătorului de a produce construcţii sudate, îndeplinind cerinţele de calitate specificate, este specificată într-unui sau mai multe din următoarele documente:
specificaţie;
standard de produs;
o cerinţă de reglementare.

Cerinţele conţinute în acest document pot fi adoptate în totalitate sau pot fi eliminate în mod selectiv de producător dacă ele nu sunt aplicabile construcţiei respective. Ele furnizează un cadru flexibil pentru controlul sudării în următoarele aplicaţii:

—    Cazul 1: Pentru a furniza cerinţe specifice în specificaţii care cer producătorului să aibă sistemul de management al calităţii conform ISO 9001:2000
—    Cazul 2: Pentru a furniza cerinţe specifice în specificaţii care cer producătorului să aibă un sistem de management al calităţii, altul decât cel prevăzut în ISO 9001:2000 ’11
—    Cazul 3: Pentru a furniza îndrumări specifice pentru un producător care dezvoltă un sistem de management al calităţii pentru sudarea prin topire.
—    Cazul 4: Pentru a furniza cerinţe detaliate pentru specificaţii, reglementări sau standarde de produs care cer controlul activităţilor de sudare prin topire.

5 Selectarea cerinţelor de calitate

Selectarea părţii adecvate a ISO 3834, specificând nivelul cerut pentru cerinţele de calitate, ar trebui să fie în concordanţă cu standardul de produs, specificaţia, reglementarea sau contractul. Deoarece ISO 3834 poate fi utilizat în situaţii variate şi pentru aplicaţii diferite. în acest articol nu pot fi furnizate reguli stricte de selectare a nivelului de cerinţe de calitate de adoptat în cazuri individuale.

n producător care demonstrează conformitatea în raport cu un anumit nivel de calitate este considerat ca având stabilită conformitatea cu toate nivelurile mai scăzute [de exemplu, un producător care satisface cerinţele de calitate complete (adică ISU 38a4-kl) satisface cerinţeie de caiitate normaie (adică ISO 3834-3) şi cerinţele de calitate elementare (adică ISO 3834-4) ]

Anexa A prezintă lista criteriilor care ajută la selectarea părţii adecvate a ISO 3834.

6 Elemente de luat în considerare pentru un sistem de management al calităţii care completează ISO 3834
ISO 3834 conţine multe prevederi care contribuie la un sistem de management al calităţii (SMC). Acest articol identifică acele elemente ale unui SMC pe care să le ia în considerare de producător în vederea implementării, pentru a sprijini cerinţele de calitate ale ISO 3834.
a)    controlul documentelor şi al înregistrărilor (a se vedea ISO 9001:2000, 4.2.3, 4.2.4);
b)    responsabilitatea managementului (a se vedea ISO 9001:2000, articolul 5);
c)    punerea la dispoziţie a resurselor (a se vedea ISO 9001:2000, 6.1);
d)    competenţa, conştientizarea şi instruirea personalului operator [a se vedea ISO 9001:2000, 6.2.2, 7.5.2 b)];
e)    planificarea realizării produsului (a se vedea ISO 9001:2000,7.1);
f)    determinarea cerinţelor referitoare la produs (a se vedea ISO 9001:2000, 7.2.1);
g)    analiza cerinţelor referitoare la produs (a se vedea ISO 9001:2000, 7.2.2);
h)    aprovizionare (a se vedea ISO 9001:2000, 7.4);
i)    validarea proceselor (a se vedea ISO 9001:2000,7.5.2); j)    proprietatea clientului (a se vedea ISO 9001:2000, 7.5.4); k)    auditul intern (a se vedea ISO 9001:2000, 8.2.2);
j)    monitorizarea şi măsurarea produsului (a se vedea ISO 9001:2000, 8.2.4).

ISO 9004:200012] furnizează un ghid pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii.

Nr.

Element ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4

1

Analiza cerinţelor

analiză cerută

se cere înregistrare

se poate cere înregistrare

nu se cere înregistrare

2

Analiza tehnică

analiză cerută

se cere înregistrare

se poate cere înregistrare

nu se cere înregistrare

3

Subcontractant

tratat ca un fabricant pentru produsui, serviciile şi/sau activităţile specifice, totusi responsabilitatea finala ramane a producatorului

4

Sudori şi operatori sudori

se cere calificare

5

Personal pentru coordonarea sudării

se cere

fără cerinţă specifică

6

Personal pentru inspecţii şi încercări

se cere calificare

7

Echipament de producţie şi încercări

adecvat şi disponibil, după cum se cere, pentru pregătire, execuţia procesului, încercări, transport şi manipulare, în combinaţie cu echipamentul de securitate şi îmbrăcămintea de protecţie

8

Mentenanta echipamentului

cerută pentru a furniza, menţine şi obţine conformitatea produsului

fără cerinţă specifică

se cer planuri documentate de planificare şi înregistrări

se recomandă înregistrări

9

Descrierea echipamentului

se cere iista

fără cerinţă specifică

10

Planificarea producţiei

se cere

fără cerinţă specifică

se cer planuri documentate şi înregistrări

se recomandă planuri documentate şi înregistrări

11

Specificaţii ale procedurilor de sudare

se cer

fără cerinţă specifică

12

Calificarea procedurilor de sudare

se cere

fără cerinţă specifică

13

încercarea loturilor de produse consumabile pentru sudare dacă se cere

fără cerinţă specifică

14

Depozitarea şi manipularea produselor consumabile pentru sudare

se cere o procedură conform recomandărilor furnizorului

în conformitate cu

recomandările

furnizorului

15

Depozitarea materialului de bază

se cere protecţie împotriva influenţei mediului; trebuie menţinută identificarea pe durata depozitării

fără cerinţă specifică

16

Tratament termic după sudare

confirmarea că cerinţele conform standardului de produs sau specificaţiilor sunt satisfăcute

fără cerinţă specifică

secer o procedură, înregistrare şi crasabiiitaiea înregistrării până ia produs

se cer o procedură şi înregistrare

17

Inspecţii şi încercări înainte, în timpul şi după sudare se cer

dacă se cere

 

Nr.

Element

ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834—4

18

Neconformitâţi şi acţiuni corective se implementează măsuri de control se cer proceduri de reparare şi/sau rectificare se implementează măsuri de control

19

Etalonarea sau validarea echipamentelor pentru măsurări, inspecţii şi încercări

se cere

dacă se cere

fără cerinţă specifică

20

Identificarea în timpul proceselor dacă se cere fără cerinţă specifică

21

Trasabilitate dacă se cere fără cerinţă specifică

22

înregistrări ale calităţii

dacă se cer

Bibliografie

[1]         ISO 9001:200D, Quality management systems — Requirements

[2]         ISO 9004:2000, Quality management systems — Guidelines for performance improvements

[3]         ISO 3834-2, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Fart 2: Comprehensive quality requirements

[41 ISO 3438-3, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 3: Standard quality requirements

[5] ISO 3834-4, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 4: Elementary quality requirements


Standardul european EN ISO 3834-1:2005 a fost acceptat ca standard român de către comitetul tehnic CI 39 – Sudare şi procedee conexe
Membrii comitetului de lectură (CDL) care au verificat versiunea româna a standardului european EN ISO 3834-1:2005.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>